fbpx

ผลงานของเรา

mfg

ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า สินค้าต่างๆ ดังนี้ ตะแกรงฟุตติ้ง ,ลวดผูกเหล็ก, เหล็กรูปพรรณ-เหล็กเส้น ,เหล็กไวร์เมช, ตาข่ายถัก (Chain Link Fence) , ตะแกรงสาน ตะแกรงตัวหนอน (Crimped Wire Mesh ), TPK BRC Wire Mesh ,ตะแกรงเหล็กฉีก,ปลอกเสา – ปลอกคาน,รั้วลวดหนาม barbed wire,เหล็ก dowel bar ตาข่ายปม,กัลวาไนซ์ไวร์เมช (Galvaniaze Wire mesh),ตาข่ายถักแบบพีวีซี (PVC chain link fencing ) ,ไวร์เมช (wire-mesh) ,ตะแกรง Riblath ,ตะแกรงกรงไก่ ,ตะแกรงตัวหนอน-ตะแกรงสาน

จัดส่งรั้วลวดหนาม รั้วลวดหนาม #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายกรงไก่ (Chicken Wire Mesh) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายกรงไก่ (Chicken Wire Mesh) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing)   #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing)     #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) จัดส่งตาข่ายถัก (chainlink fence) ให้ลูกค้า #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) #ลูกค้าของเรา